Each employee according to his position takes care of the purchase and sale of quality equipment and materials.Intenzifikace úpravny vody Temný Důl


Photos in gallery: 3
Show photos »

Stávající soubor objektů slouží k úpravě pitné vody, která je jímána z řeky Úpy. 

Úpravnu vody tvoří několik samostatných objektů: 
- jímací objekt 
- vlastní úpravna vody a oplocení 
- provozní vodojem
Tyto objekty jsou předmětem rekonstrukce s dostavbou. Objekt úpravny, jímací objekt a provozní vodojem jsou datovány do 60-tých let 20. století, dostavba úpravny do roku 1987. 
Cílem navržené intenzifikace ÚV Temný důl je dosáhnout optimálních hodnot parametrů jakosti pitné vody v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými požadavky a eliminace bakteriálního znečištění.